Please update your Flash Player to view content.

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŠALTINĖLIS"

J. Basanavičiaus g. 73 LT- 28240 Utena.
el. paštas: saltineliomd@saltinelis.utena.lm.lt, tel.: (8 389) 55408.
Kodas: 190174635. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
Biudžetinė įstaiga. Steigėjas: Utenos rajono taryba.

 

Projektas „Utenos vaikų lopšelio–darželio „Šaltinėlis“ vidaus
patalpų modernizavimas"

2023 metų balandžio mėnesį baigtos paskutinės bendrai ES struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamos veiklos, numatytos projekte „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis" vidaus
patalpų modernizavimas". Utenos rajono savivaldybės administracija projekto įgyvendinimą
pradėjo 2018 metų balandžio 9 dieną pasirašydama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto Nr.09.1.3-CPVA-R-705-91-0002 „Utenos vaikų lopšelio – darželio
„Šaltinėlis" vidaus patalpų modernizavimas" sutartį.
Projekto įgyvendinimo metu atliktas pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas
reonstruojant. Todėl projekto įgyvendinimu pagerinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
metu teikiamų viešųjų paslaugų kokybė Utenos mieste, užtikrintos šiuolaikinius poreikius
atitinkančios vaikų ugdymo sąlygos.
Savivaldybės biudžeto lėšų trūkumas neleido anksčiau modernizuoti įstaigos, tačiau
pasinaudojus ES struktūrinių fondų lėšomis, patalpos buvo atnaujintos bei pertvarkytos ir šiuo
metu įstaigoje sudaromos puikios sąlygos plėtoti edukacines ar kitas kūrybines veiklas, panaudojant
šiuolaikinio ugdymo procesui organizuoti būtinas modernias erdves, ergonomiškus baldus,
įtraukiajam ugdymui būtinas inovatyvias bei interaktyvias ugdymo priemones.
Projekto lėšomis buvo atnaujintos 4 ikimokyklinio ugdymo grupės, įrengtos 2 lauko
terasos, kurios atitinka šiuolaikinius vaikų poreikius, taip pat buvo įsigyta įrangos ir baldų įstaigos
veiklos efektyvumui didinti. Visa įsigyta ugdymo įranga skirta patyriminiam ugdymui ir tiriamajai
veiklai vykdyti, atitinkanti šiuolaikinio ugdymo(si) gaires ir tinkama individualiems ugdymosi
poreikiams tenkinti, taikant STEAM ugdymą - integralų mokinių gebėjimų ugdymą gamtos mokslų,
technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste. Taip pat projekto lėšomis įsigyta įranga
multisensoriniam kambariui, kurios panaudojimas pagerins emocinį vaikų foną ir psichinės
sveikatos būseną, padės susikaupti, susifokusuoti veiklai ir nusiraminti, jeigu to reikės.
Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 609,3 tūkst. Eur,
iš jų – 563,6 tūkst. Eur paramos lėšos ir 45,7 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.


 

Konsultacijos ukrainieiams


Nuo 2023-01-01 nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus, mokestis už darželį-27,35 Eur, nuo 2023 m.

sausio 1 d. skaičiuojama dalis už ugdymo sąlygų tenkinimą (15 proc. BSI) yra 7,35Eur, kaštai nekinta 20 Eur.
Teisės aktas:
>>>


INFORMUOJAME, KAD NUO 2022 M. LAPKRIČIO 1 D. KEIČIASI ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TVARKA.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS >>>

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS (nuo 2022 m. lapkričio 1 d.) >>>

Atlyginimą už vaiko išlaikymą darželyje per mėnesį sudaro:

1. atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą, t.y. 15 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio atlyginimas, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus.

2. 20,00 Eur maisto gamybos kaštams iš dalies padengti, nepriklausomai nuo lankytų dienų ir maitinimų skaičiaus.

3. Vaikų maitinimui sunaudotų maisto produktų kaina.

Atlyginimas už vaikų išlaikymą (15 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio) netaikomas vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą.


Nuo 2022 m. birželio 1 d., pasikeitus socialinės išmokos baziniam dydžiui (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022-05-25 nutarimas Nr. 528 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“), didėja mokestis už išlaikymą darželyje. Mokestis nuo birželio 1 d. – 21,90 Eur.


APIE ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO SĄSKAITĄ

Informuojame, kad atlyginimą už vaiko išlaikymą darželyje per el. bankininkystę prašome pervesti į AB Šiaulių banko Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ sąskaitą Nr. LT197181100000142769.


INFORMACIJA APIE ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ PAKEITIMO

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas papildytas 51 punktu:

„51. Atlyginimas už vaikų išlaikymą nemokamas, kai švietimo įstaigos ugdymo grupėje (-ėse) ugdymo procesas sustabdomas, kai ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, kai vaikas laikinai nelanko švietimo įstaigos karantino laikotarpiu.“

Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. posėdžio sprendimas Nr. TS-15 >>>


 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KARANTINO LAIKOTARPIU

Išrašas iš Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. posėdžio sprendimo Nr. TS-78 >>>

„5. Atlyginimas už vaikų išlaikymą nemokamas, jeigu švietimo įstaigoje ugdymo veikla nutraukiama vasaros laikotarpiu ar dėl higienos normų pažeidimo, karantino, dėl avarinių darbų, ekstremalios situacijos ar kitų nenumatytų aplinkybių, jeigu vaikas nelanko (laikinai) kitos ugdymo įstaigos“.


INFORMACIJA APIE SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMĄ IR TEIKIMĄ.

Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas >>>


INFORMACIJA APIE UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ MODERNIZAVIMĄ

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus 2019-07-08 raštu Nr.(35.1)-SV-124 „Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ modernizavimo“ informuojame, kad nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. prasideda Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Šiaurinės dalies korpuso modernizavimo darbai.
Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. keturių grupių vaikai bei darbuotojai laikinai perkeliami į kitas Utenos miesto ugdymo įstaigas: priešmokyklinio ugdymo „Lašiukų“ grupė į Utenos mokyklą-vaikų darželį „Eglutė“, priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupė į Utenos Krašuonos progimnaziją, ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupė į Utenos vaikų lopšelį-darželį „Gandrelis“, ikimokyklinio ugdymo „Meškučių“ grupė į Utenos vaikų lopšelį-darželį „Saulutė“.


UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ SUTVARKYMAS

666667

Utenos rajono savivaldybės administracija 2018 metų balandžio 9 dieną pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.1.3-CPVA-R-705-91-0002 „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas“ sutartį ir pradėjo jį įgyvendinti.
Šiuo metu Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpos yra fiziškai bei morališkai pasenusios, esamas patalpų išplanavimas nesudaro sąlygų plėtoti edukacines ar kitas kūrybines veiklas naudojantis šiuolaikinio ugdymo proceso priemonėmis. Pagrindinė priežastis, dėl kurios Utenos rajono savivaldybė negali aktyviau prisidėti prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės ir tuo pačiu efektyvumo didinimo yra savivaldybės biudžeto lėšų trūkumas, todėl ES struktūrinių fondų parama yra puiki proga modernizuoti švietimo infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas kokybiškesnėms paslaugoms teikti.
Projektu numatomas esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas rekonstruojant. Problemos sprendimas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Utenos mieste, siekiant užtikrinti šiuolaikinius poreikius atitinkančias vaikų ugdymo sąlygas. Projekto problematikai spręsti inicijuojamas investicijų projekto tikslas – didinti Utenos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos efektyvumą. Projekto tikslui pasiekti suformuluotas uždavinys: pagerinti ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirtą infrastruktūrą Utenos mieste. Projekto uždaviniui pasiekti numatytos dvi veiklos: 1) Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų ir lauko erdvių modernizavimas; 2) kokybiškam ugdymui būtinos įrangos ir baldų įsigijimas.
Projektu numatoma atnaujinti Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ 4 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, 2 lauko erdves, kurios atitiktų šiuolaikinius vaikų poreikius, bei įsigyti baldus ir įrangą įstaigos veiklos efektyvumui didinti.
Po projekto įgyvendinimo tiesioginę naudą gaus: 1) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dalyviai, kadangi įgyvendinus projektą, pagerės paslaugų kokybė šiai tikslinei grupei; 2) Utenos r. sav. gyventojai, nes viešoji infrastruktūra bus tvarkoma jų savivaldybėje.

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija


INFORMACIJA IKIMOKYKLINUKŲ IR PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIAMS

1. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ dirba 7.00 - 17.30 val.

2. Apie vaiko neatvykimą informuoti grupių mokytojas arba administraciją iki 8.00 val.

3. Vaikai priimami tik su gydytojo pažyma. 

4. Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ dirba kiekvieną ketvirtadienį nuo 8.30 iki 14.30 val.


REKOMENDACIJOS TĖVELIAMS

1. Atveskite vaiką sveiką, švarų, švariai aprengtą.
2. Nepamirškite, kad grupėje vaikas avi šlepetes.
3. Mažyliams skyreliuose rekomenduojame palikti „avarinius" rūbelius.
4. Drabužėliai turėtų būti patogūs, nes vaikas jais rengsis savarankiškai.

 
Copyright © 2023 Utenos vaikų lopšelis darželis „Šaltinėlis". All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates
Norėdami pagerinti naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galima bet kada atšaukti.